Skive Flytteforretning ApS

Skive Flytteforretning ApS

Persondatabehandling.

Oplysninger om vores behandling

af dine personoplysninger mm.

Vi er den dataansvarlige sådan

kontakter du os.

Christina Møller er dataansvarlig for behandlingen af de

personoplysninger, som vi modtager om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Skive Flytteforretning ApS

Skivevej 27

7860 Spøttrup

CVR-nr.: 33949073

Tlf: +45 97 53 42 50

Mail: skiveflytteforretning@mail.dk

Formålene med vores behandling af

personoplysninger, hvilke

typer/kategorier af oplysninger

og retsgrundlaget for behandlingen

af dine personoplysninger.

Når du handler hos os, indsamler vi

følgende oplysninger:

Formål:

De personoplysninger vi modtager er uundværlige

når vi skal lave flyttetilbud, opbevaringsbevis og

fakturaer til kunden. Der skal vi vide navn, adresse

og have kontaktinformation på dig som kunde

til udsending af ovennævnte papirer.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Identifikationsdata fra dig som kunde, her er

tale om: Navn, adresse, tlf.nr. og email.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine

personoplysninger følger af:

Behandlingen af data i Skive Flytteforretning ApS regi

behandles lovligt og sagligt.

Vi gemmer ingen unødvendig information om dig

som kunde og alt unødvendig information bliver slettet.

De fleste af vores kundeoplysninger findes på de fakturaer

vi gemmer i vores regnskab som i henhold til regnskabsloven,

skal gemmes i 5 år.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Persondata stammer fra de ordrer vi får fra dig som kunde

angående en flytning, et flyttetilbud eller opbevaring.

Denne ordre bliver gerne beskrevet og/eller bekræftet

over mail.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe

vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse

dig om at vi vil lægge vægt på relevans.

Vi skal i kraft af regnskabsloven gemme fakturaer

som indeholder persondataoplysninger i min. 5 år.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række

rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger

om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du

kontakte os.

Indsigtsret:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som

vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om

dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle

sletning indtræffer.

Ret til begrænsing af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine

personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi

fremover kun behandle oplysningerne – undtaget er

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på

at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller

forsvares eller for at beskytte en person eller

vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod

vores eller lovlige behandling af dine

personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af

dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dog kan vi oplyse at vi videregiver ingen personlige

oplysninger til andre.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets

vejledning om de registreredes rettigheder,

som du finder på

www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du

er utilfreds med den måde, vi behandler dine

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets

kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk

Dokumentoplysning:

Dette er 1. version af Skive Flytteforretning ApS

persondatapolitik.

Skrevet d. 24.05.2018.

Almindelige Betingelser vedrørende Erhvervsflytninger og -

Opbevaringsaftaler 2018 (”Betingelser”)

DMF almindelige betingelser gældende fra 1.7.2018

Nedenfor er anvendt følgende definitioner/begreber

Firmaet: Ved Firmaet forstås en flyttevirksomhed, som er medlem

af Dansk Møbeltransport Forening.

Kunden: Ved Kunden forstås den virksomhed, hvis CVR-nummer

fremgår af aftalen, der bestiller Flytteopgave/-r og/eller indgår

aftale om Opbevaring hos Firmaet og enten ejer de

aktiver/løsøregenstande der skal flyttes, eller er legitimeret til at

gøre dette for ejeren.

Flytteopgave/-r: Ved Flytteopgave forstås den aftale der indgås jf.

Betingelserne mellem Kunden og Firmaet, samt de særlige skriftlige

aftaler der er indgået mellem disse.

Opbevaring: Ved Opbevaring forstås den situation, hvor Firmaet har

modtaget og selvstændigt placeret Kundens genstande og løsøre på

et af Firmaet dertil indrettet område, hvor Kunden ikke har fri

adgang til.

Opgaven: Ved Opgaven forstås enten en, eller flere, Flytteopgave/-r

eller Opbevaring/-er, eller en kombination af disse.

Kolli: Ved Kolli forstås en enkelt løsøre genstand eller det antal

løsøre genstande, der er pakket i en flyttekasse eller naturligt udgør

en enhed, der transporteres af Firmaet.

Magasin: Ved Magasin forstås den bygning, hvor opbevaringen

finder sted, og som ikke er tilgængelig for omverdenen. Bygningen

skal være opført på muret eller støbt sokkel og skal kunne

bygningsforsikres.

Flytning: Kørsel af genstande og effekter, der tilhører en ordregiver

til privat eller erhvervsmæssig brug, til en, eller flere, destination/-

er.

Transport: Kørsel af genstande og effekter for ordregiver, når disse

er beregnet til omsætning.

1 Generelt

Nærværende Betingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem

Firmaet og Kunden. Ændringer i forhold til Betingelser er kun

gyldige, hvis de er skriftlige og vedlagt Betingelserne som bilag.

Firmaet er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel

ansvarsforsikring.

2 Aftalen

Tilbud afgivet af Firmaet er gældende i 8 dage fra afgivelsen,

hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel.

Tilbud afgives på basis af de på tilbudsdagen gældende

arbejdslønninger, takster, fragter, valutakurser mv.

Opbevaring omfatter, med mindre andet er aftalt, anbringelse af

løsøret i Magasin.

Farligt gods, våben, letfordærvelige genstande og særligt

værdifulde eller skrøbelige løsøre kan kun indgå i Opgaven efter

særlig skriftlig aftale mellem parterne. Kunden er forpligtiget til at

give Firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger om, hvori faren består

og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages før Firmaet

beslutter om de ønsker at lade det indgå i Opgaven, hvorfor Firmaet

er fri til at acceptere eller afvise godset, genstandene eller løsøret.

Oplyser Kunden ikke, at Opgaven omfatter ovennævnte genstande,

hæfter Kunden for al skade, der forårsages på materiel og personer,

og som kan henføres til disse genstande.

Bliver Firmaet klar over, at Opgaven omfatter ovennævnte

genstande er Firmaet berettiget til enten, at forlange disse

genstande fjernet straks, eller ophæve aftalen med Kunden i sin

helhed.

Aftalen mellem Firmaet og Kunden er endeligt indgået, når Kunden

modtager den endelige ordrebekræftelse fra Firmaet.

Firmaet er berettiget til at regulere aftalens samlede pris, såfremt

der på et tidspunkt efter aftalens indgåelse sker udefra kommende

ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser.

Kunden skal, på skrift, informeres om sådanne ændringer snarest

muligt.

2.1 Flytteopgaver

For Flytteopgaver starter og slutter prisberegningen på Firmaets

adresse.

En Flytteopgave omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og

opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter Kundens

anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun efter

skriftlig aftale herom.

Flytteopgaven omfatter ikke ind- og udpakning eller transport af

genstande, der vejer over 100 kg, med mindre der er indgået

skriftlig aftale herom.

Firmaet leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige

kasser.

3 Betaling

3.1 Flytteopgave

Firmaet opkræver betaling ved arbejdets afslutning, medmindre

andet er skriftligt aftalt.

3.2 Opbevaring

Firmaet opkræver løbende betaling så længe aftalen er i kraft.

Firmaet kan derudover betinge sig særlige betalinger for tjenester

der er ud over selve Opbevaring, fx besigtigelse, interne rokeringer

af det opbevarede på Kundens anmodning mv.

Faktura for den samlede aftalte opbevaringsperiode eller første

periode af denne fremsendes i umiddelbar forlængelse af at alle

løsøregenstande er anbragt i Magasinet.

Firmaet tager forbehold for eventuelle prisændringer i den periode

aftalen er i kraft. Sådanne ændringer varsles med et varsel på 30

dage, i overensstemmelse med opsigelsesreglerne i denne

Betingelse.

Firmaet har tilbageholdelsesret i endnu ikke udleveret genstande for

alle forfaldne beløb.

Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i

mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud.

Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift refunderes efter

udlevering, dog kun for halve måneder, eller andet aftalt. Når en del

af løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften

forholdsmæssigt.

4 Afbestilling

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Firmaet og Kunden

fra indgåelsestidspunktet.

Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaver kan dette alene ske mod

betaling efter nedenstående tabel.

Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse

10 % af den totale aftalte pris.

Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers

påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.

Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers

påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

4.1 Flytteopgave

Såfremt Kunden ønsker at foretage større ændringer i indholdet af

aftalen om Flytteopgaven vil dette være at betragte som en

afbestilling, medmindre Firmaet skriftligt accepterer disse

ændringer.

5 Kundens ansvar

Kunden har pligt til skriftligt at gøre Firmaet opmærksom på, at der

er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i Opgaven

herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper,

antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld,

sølv, ædle stene.

Firmaet kan betinge sig, at der tegnes ekstra forsikringsdækning,

såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligt værdifulde, eller

skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævet betaling

for en sådan ekstra forsikringsdækning.

Ønsker Kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra Firmaet skal

dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til

Firmaet.

Sådanne reklamationer og krav om erstatning skal fremsendes

hurtigst muligt efter Kunden blev, eller burde have være blevet,

bekendt med bortkomst eller skader dog senest 14 dage efter

henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

Firmaet er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er

omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en

eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.

Firmaet er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel

ansvarsforsikring med de begrænsninger der følger af Aftalen.

Firmaet har ikke tegnet særskilt forsikring for Opbevaringsopgaver.

Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækning end den

ovenstående anbefales det, at Kunden selv tegner en specifik

forsikring for dette.

6 Firmaets ansvar

Firmaet er kun ansvarlige for bortkomst og skade, som skyldes fejl

og forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.

Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller

genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de

påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en

Opgave.

Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes

behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning

foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne.

Firmaets erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser

umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden

særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt

med videre, erstattes ikke.

Firmaet er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage

sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet

eller ekstra forsikringsdækning.

Erstatningen kan ikke overstige det af Kunden dokumenterede tab

og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af

en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre

Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som

en enhed (f.eks. et service), er Firmaet kun ansvarlig for ét kolli.

Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har

Firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden,

medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Når Firmaet har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og

genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til Firmaet for de

pågældende genstande.

I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Firmaet, efter

aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de

bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en

håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på

Firmaets regning.

7 Internationale Flytteopgaver

For Flytteopgaver, hvor transporten foregår over en eller flere

landegrænser gælder følgende yderligere vilkår.

Kunden erklærer ved sin underskrift på tilbuddet om Flytteopgaven,

at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i det

transporterede herunder, men ikke begrænset til, tobak, spiritus,

pornografi, narkotika, våben.

Såfremt Kunden ønsker at få transporteret en eller flere af

ovennævnte typer løsøre, skal det kommunikeres til Firmaet, der

alene beslutter om det vil ske og til hvilken merpris.

Betalinger for sådanne Flytteopgaver er forfaldne og skal være

modtaget af Firmaet inden pålæsningen påbegyndes, medmindre

andet er særskilt aftalt.

8 Opbevaring – særlige bestemmelser

8.1 Rengøring og vedligeholdelse

Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger af rengøring eller

vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger

udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

8.2 Besigtigelse

Det står kunden frit for at besigtige Magasinet. Indvendinger mod

godsets opbevaringsmåde eller mod valg af plads på Magasinet må

gøres straks.

Besigtigelse af det opbevarede gods, ompakning, udtagning af

enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med

firmaet og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes

tarifmæssigt.

8.3 Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel.

Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel.

Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække Firmaets

allerede forfaldne tilgodehavende hos Kunden, er Firmaet berettiget

til at opsige opbevaringskontrakten med øjeblikkeligt varsel.

8.4 Udlevering og Transport

Forinden udlevering af det opbevarede sker, skal alle forfaldne

beløb til Firmaet være betalt.

Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til

Betingelserne, når transporten udføres af Firmaet.

Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under

transport, som udføres af Kunden selv eller på dennes foranstaltning

af andre end Firmaet.

8.5 Legitimation

Ved godsets modtagelse til Opbevaring udsteder Firmaet i Kundens

navn et opbevarings bevis, der ikke må transporteres til tredjemand,

hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre Firmaet har givet det

påtegning herom.

Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på

opbevaringsbeviset.

Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra Kunden.

Afhenter af godset er forpligtiget til at legitimere sig, som enten den

der har indleveret godset, eller som den person, der har fået

overdraget en gyldig fuldmagt til dette.

8.6 Kundens Adresse

Henvendelse fra Firmaet til Kunden sker med frigørende virkning til

den, af Kunden, sidst opgivne e-mailadresse.

Det er alene Kundens ansvar, at oplyse Firmaet om en, til enhver tid,

gyldig e-mailadresse, samt holde sig opdateret på de af Firmaet

fremsendte e-mails. Gør Kunden ikke dette, er han ansvarlig for alle

følger heraf, jfr. bl.a. neden for under om tvangssalg og

bortskaffelse, og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for

Firmaet i forbindelse med efterlysning af Kunden.

8.7 Ejendomsret og panterettigheder

Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt.

hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

8.8 Tvangssalg og bortskaffelse

Udebliver forfalden opbevaringsbetaling ud over den aftalte tid, og

svarer kunden ikke inden rimelig tid, eller har firmaet søgt denne

lokaliseret i længere tid, efter at være fremsendt skriftligt påkrav, er

firmaet berettiget til, at bortsælge eller -bortskaffe det opbevarede.

Bortsalg sker ved offentlig vurdering eller auktion. Firmaet er

berettiget til at beholde en sum svarende til forfaldne beløb samt

rimelige omkostninger til deres foranstaltninger i forbindelse med

salget.

Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.

Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg

forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen,

er firmaet berettiget til at skaffe genstandene bort.

8.9 Skadedyr

Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr, af nogen art, som

ikke kan tilregnes Firmaets forhold.

9 Værneting og lovvalg

Alle uoverensstemmelser og konflikter der måtte udspringe af eller i

forbindelse med Opgaven/-rne skal indbringes for domstol i den

retskreds, hvor Firmaet er etableret og afgøres efter dansk national

ret.

"Almindelige betingelser vedrørende Erhvervsflytninger og -

Opbevaringsaftaler 2018" er udarbejdet af Dansk Møbeltransport

Forening

Almindelige Betingelser vedrørende Privatflytninger og

Opbevaringsaftaler 2018 (”Betingelser”)

DMF almindelige betingelser gældende fra 1.7.2018

Nedenfor er anvendt følgende definitioner/begreber

Firmaet: Ved Firmaet forstås en flyttevirksomhed, som er medlem

af Dansk Møbeltransport Forening.

Kunden: Ved Kunden forstås den privat person, der bestiller

Flytteopgave/-r og/eller indgår aftale om Opbevaring hos Firmaet og

enten ejer de aktiver/løsøregenstande der skal flyttes, eller er

legitimeret til at gøre dette for ejeren.

Flytteopgave/-r: Ved Flytteopgave forstås den aftale der indgås jf.

Betingelserne mellem Kunden og Firmaet, samt de særlige skriftlige

aftaler der er indgået mellem disse.

Opbevaring: Ved Opbevaring forstås den situation, hvor Firmaet har

modtaget og selvstændigt placeret Kundens genstande og løsøre på

et af Firmaet dertil indrettet område, hvor Kunden ikke har fri

adgang til.

Opgaven: Ved Opgaven forstås enten en, eller flere, Flytteopgave/-r

eller Opbevaring/-er, eller en kombination af disse.

Kolli: Ved Kolli forstås en enkelt løsøre genstand eller det antal

løsøre genstande, der er pakket i en flyttekasse eller naturligt udgør

en enhed, der transporteres af Firmaet.

Magasin: Ved Magasin forstås den bygning, hvor opbevaringen

finder sted, og som ikke er tilgængelig for omverdenen. Bygningen

skal være opført på muret eller støbt sokkel og skal kunne

bygningsforsikres.

1 Generelt

Nærværende Betingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem

Firmaet og Kunden. Ændringer i forhold til Betingelser er kun

gyldige, hvis de er skriftlige og vedlagt Betingelserne som bilag.

Firmaet er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel

ansvarsforsikring.

2 Aftalen

Tilbud afgivet af Firmaet er gældende i 8 dage fra afgivelsen,

hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel.

Tilbud afgives på basis af de på tilbudsdagen gældende

arbejdslønninger, takster, fragter, valutakurser mv.

Opbevaring omfatter, med mindre andet er aftalt, anbringelse af

løsøret i Magasin.

Farligt gods, våben, letfordærvelige genstande og særligt

værdifulde eller skrøbelige løsøre kan kun indgå i Opgaven efter

særlig skriftlig aftale mellem parterne. Kunden er forpligtiget til at

give Firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger om, hvori faren består

og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages før Firmaet

beslutter om de ønsker at lade det indgå i Opgaven, hvorfor Firmaet

er fri til at acceptere eller afvise godset, genstandene eller løsøret.

Oplyser Kunden ikke, at Opgaven omfatter ovennævnte genstande,

hæfter Kunden for al skade, der forårsages på materiel og personer,

og som kan henføres til disse genstande.

Bliver Firmaet klar over, at Opgaven omfatter ovennævnte

genstande er Firmaet berettiget til enten, at forlange disse

genstande fjernet straks, eller ophæve aftalen med Kunden i sin

helhed.

Aftalen mellem Firmaet og Kunden er endeligt indgået, når Kunden

modtager den endelige ordrebekræftelse fra Firmaet.

Det er fra indgåelsestidspunktet, at den lovbestemte 14 dages

Fortrydelsesret for fjernsalg løber jf. Punkt 5.

Firmaet er berettiget til at regulere aftalens samlede pris, såfremt

der på et tidspunkt efter aftalens indgåelse sker udefra kommende

ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser.

Kunden skal, på skrift, informeres om sådanne ændringer snarest

muligt.

2.1 Flytteopgaver

For Flytteopgaver starter og slutter prisberegningen på Firmaets

adresse.

En Flytteopgave omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og op

bæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter Kundens

anvisning på den nye plads. Af- og på montering foretages kun efter

skriftlig aftale herom.

Flytteopgaven omfatter ikke ind- og udpakning eller transport af

genstande, der vejer over 100 kg, med mindre der er indgået

skriftlig aftale herom.

Firmaet leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige

kasser.

3 Betaling

3.1 Flytteopgave

Firmaet opkræver betaling ved arbejdets afslutning, medmindre

andet er skriftligt aftalt.

3.2 Opbevaring

Firmaet opkræver løbende betaling så længe aftalen er i kraft.

Firmaet kan derudover betinge sig særlige betalinger for tjenester

der er ud over selve Opbevaring, fx besigtigelse, interne rokeringer

af det opbevarede på Kundens anmodning mv.

Faktura for den samlede aftalte opbevaringsperiode eller første

periode af denne fremsendes i umiddelbar forlængelse af at alle

løsøregenstande er anbragt i Magasinet.

Firmaet tager forbehold for eventuelle prisændringer i den periode

aftalen er i kraft. Sådanne ændringer varsles med et varsel på 30

dage, i overensstemmelse med opsigelsesreglerne i denne

Betingelse.

Firmaet har tilbageholdelsesret i endnu ikke udleveret indbo for alle

forfaldne beløb.

Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i

mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud.

Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift refunderes efter

udlevering, dog kun for halve måneder, eller andet aftalt. Når en del

af løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften

forholdsmæssigt.

4 Afbestilling

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Firmaet og Kunden

fra indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemte

Fortrydelsesret.

Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaver kan dette alene ske

mod betaling efter nedenstående tabel.

Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse

10 % af den totale aftalte pris.

Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers

påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.

Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers

påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

4.1 Flytteopgave

Såfremt Kunden ønsker at foretage større ændringer i indholdet af

aftalen om Flytteopgaven vil dette være at betragte som en

afbestilling, medmindre Firmaet skriftligt accepterer disse

ændringer.

5 Fortrydelsesret

Kunden har, for alle fjernsalgsaftaler den lovbestemte 14 dages

Fortrydelsesret jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis Kunden ønsker

at få Opgaven påbegyndt, eller udført, før fristen udløber, kan

denne give sit udtrykkelige forudgående samtykke til, at dette sker

og at fristen stopper, når Opgaven er endeligt udført.

Fortrydelsesfrist udløber automatisk, når Opgaven er endeligt

udført.

Giver Kunden sit samtykke til, at Opgaven kan påbegyndes, for

derefter at ønske at benytte Fortrydelsesretten vil Firmaet være

berettiget til at opkræve en rimelig betaling der står i forhold til det

arbejde, der allerede er udført.

Ønsker Kunden, at benytte sig af Fortrydelsesretten skal dette

meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til Firmaet,

med tydelige angivelse af, at Fortrydelsesretten benyttes.

Standardformular for anvendelse af fortrydelsesretten er vedlagt

disse Betingelser som bilag 1.

Firmaet vil tilbagebetale evt. allerede betalt beløb til Kunden senest

14 dage fra den dato, hvor Kundens meddelelse om anvendelse af

Fortrydelsesretten er modtaget hos Firmaet.

6 Kundens ansvar

Kunden har pligt til skriftligt at gøre Firmaet opmærksom på, at

der er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i Opgaven

herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper,

antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld,

sølv, ædle stene.

Firmaet kan betinge sig, at der tegnes ekstra forsikringsdækning,

såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligt værdifulde, eller

skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævet betaling

for en sådan ekstra forsikringsdækning.

Ønsker Kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra Firmaet skal

dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til

Firmaet.

Sådanne reklamationer og krav om erstatning skal fremsendes

hurtigst muligt efter Kunden blev, eller burde have være blevet,

bekendt med bortkomst eller skader dog senest 14 dage efter

henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

Firmaet er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er

omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en

eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.

Firmaet har ikke tegnet særskilt forsikring for Opbevaringsopgaver.

Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækning anbefales det,

at Kunden selv tegner en specifik forsikring for dette.

7 Firmaets ansvar

Firmaet er kun ansvarlig for bortkomst og skade, som skyldes fejl og

forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.

Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller

genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de

påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en

Opgave.

Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes

behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning

foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne.

Firmaets erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser

umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden

særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt

med videre, erstattes ikke.

Firmaet er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage

sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet

eller ekstra forsikringsdækning.

Erstatningen kan ikke overstige det af Kunden dokumenterede tab

og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af

en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre

Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som

en enhed (f.eks. et service), er Firmaet kun ansvarlig for ét kolli.

Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har

Firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden,

medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Når Firmaet har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og

genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til Firmaet for de

pågældende genstande.

I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Firmaet, efter

aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de

bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en

håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på

Firmaets regning.

8 Internationale Flytteopgaver

For Flytteopgaver, hvor transporten foregår over en eller flere

landegrænser gælder følgende yderligere vilkår.

Kunden erklærer ved sin underskrift på tilbuddet om Flytteopgaven,

at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i det

transporterede herunder, men ikke begrænset til, tobak, spiritus,

pornografi, narkotika, våben.

Såfremt Kunden ønsker at få transporteret en eller flere af

ovennævnte typer løsøre, skal det kommunikeres til Firmaet, der

alene beslutter om det vil ske og til hvilken merpris.

Betalinger for sådanne Flytteopgaver er forfaldne og skal være

modtaget af Firmaet inden pålæsningen påbegyndes, medmindre

andet er særskilt aftalt.

Opbevaring – særlige bestemmelser

9.1 Rengøring og vedligeholdelse

Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger af rengøring eller

vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger

udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

9.2 Besigtigelse

Det står kunden frit for at besigtige Magasinet. Indvendinger mod

godsets opbevaringsmåde eller mod valg af plads på Magasinet skal

gøres straks.

Besigtigelse af det opbevarede gods, om pakning, udtagning af

enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med

firmaet og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes

tarifmæssigt.

9.3 Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel.

Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel.

Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække Firmaets

allerede forfaldne tilgodehavende hos Kunden, er Firmaet berettiget

til at opsige opbevaringskontrakten med øjeblikkeligt varsel.

9.4 Udlevering og Transport

Forinden udlevering af det opbevarede sker, skal alle forfaldne

beløb til Firmaet være betalt.

Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til

Dansk Møbeltransport Forenings Almindelige Betingelser for

Flytteopgaver, når transporten udføres af Firmaet.

Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under

transport, som udføres af Kunden selv eller på dennes foranstaltning

af andre end Firmaet.

9.5 Legitimation

Ved godsets modtagelse til Opbevaring udsteder Firmaet i Kundens

navn et opbevarings bevis, der ikke må transporteres til tredjemand,

hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre Firmaet har givet det

påtegning herom.

Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på

opbevaringsbeviset.

Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra Kunden.

Afhenter af godset er forpligtiget til at legitimere sig, som enten den

der har indleveret godset, eller som den person, der har fået

overdraget en gyldig fuldmagt til dette.

9.6 Kundens Adresse

Henvendelse fra Firmaet til Kunden sker med frigørende virkning til

den, af Kunden, sidst opgivne e-mailadresse eller ved brev til

Kundens bopæl.

Det er alene Kundens ansvar, at oplyse Firmaet om en, til enhver tid,

gyldig e-mailadresse, samt holde sig opdateret på de af Firmaet

fremsendte e-mails. Gør Kunden ikke dette, er han ansvarlig for alle

følger heraf, jfr. bl.a. neden for under om tvangssalg og

bortskaffelse, og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for

Firmaet i forbindelse med efterlysning af Kunden.

9.7 Ejendomsret og panterettigheder

Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt.

hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

9.8 Tvangssalg og bortskaffelse

Udebliver forfalden opbevaringsbetaling ud over den aftalte tid, og

svarer kunden ikke inden rimelig tid, eller har firmaet søgt denne

lokaliseret i længere tid, efter at være fremsendt skriftligt påkrav, er

firmaet berettiget til, at bortsælge eller -bortskaffe det opbevarede.

Bortsalg sker ved offentlig vurdering eller auktion. Firmaet er

berettiget til at beholde en sum svarende til forfaldne beløb samt

rimelige omkostninger til deres foranstaltninger i forbindelse med

salget. Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.

Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg

forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen,

er firmaet berettiget til at skaffe genstandene bort.

9.9 Skadedyr

Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr, af nogen art, som

ikke kan tilregnes Firmaets forhold.

Værneting og lovvalg

Alle uoverensstemmelser og konflikter der måtte udspringe af eller i

forbindelse med Opgaven/-rne kan indbringes til

Forbrugerklagenævnet eller for en dansk domstol og afgøres efter

dansk national ret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Firmaet.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til

relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er

opfyldt.

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du

klage til EU-Kommissionens online klageportal her -

http://ec.europa.eu/odr

Bilag 1

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten

gøres gældende)

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i

givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende

selv]:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre

fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)

købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende

tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis

formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

"Almindelige betingelser vedrørende Privatflytninger og -

Opbevaringsaftaler 2018" er udarbejdet af Dansk Møbeltransport

Forening

Skive Flytteforretning ApS

Skivevej 27, 7860 Spøttrup

CVR: 33949073

Mail: skiveflytteforretning@mail.dk

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE