BESTIL ET TILBUD M.M. / Alm. Betingelser Erhverv & Opbevaring
 Almindelige Betingelser vedrørende Erhvervsflytninger og -
Opbevaringsaftaler 2018 (”Betingelser”)

DMF almindelige betingelser gældende fra 1.7.2018

Nedenfor er anvendt følgende definitioner/begreber

Firmaet: Ved Firmaet forstås en flyttevirksomhed, som er medlem
af Dansk Møbeltransport Forening.

Kunden: Ved Kunden forstås den virksomhed, hvis CVR-nummer
fremgår af aftalen, der bestiller Flytteopgave/-r og/eller indgår
aftale om Opbevaring hos Firmaet og enten ejer de
aktiver/løsøregenstande der skal flyttes, eller er legitimeret til at
gøre dette for ejeren.

Flytteopgave/-r: Ved Flytteopgave forstås den aftale der indgås jf.
Betingelserne mellem Kunden og Firmaet, samt de særlige skriftlige
aftaler der er indgået mellem disse.

Opbevaring: Ved Opbevaring forstås den situation, hvor Firmaet har
modtaget og selvstændigt placeret Kundens genstande og løsøre på
et af Firmaet dertil indrettet område, hvor Kunden ikke har fri
adgang til.

Opgaven: Ved Opgaven forstås enten en, eller flere, Flytteopgave/-r
eller Opbevaring/-er, eller en kombination af disse.

Kolli: Ved Kolli forstås en enkelt løsøre genstand eller det antal
løsøre genstande, der er pakket i en flyttekasse eller naturligt udgør
en enhed, der transporteres af Firmaet.

Magasin: Ved Magasin forstås den bygning, hvor opbevaringen
finder sted, og som ikke er tilgængelig for omverdenen. Bygningen
skal være opført på muret eller støbt sokkel og skal kunne
bygningsforsikres.

Flytning: Kørsel af genstande og effekter, der tilhører en ordregiver
til privat eller erhvervsmæssig brug, til en, eller flere, destination/-
er.

Transport: Kørsel af genstande og effekter for ordregiver, når disse
er beregnet til omsætning.
 

1 Generelt
Nærværende Betingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem
Firmaet og Kunden. Ændringer i forhold til Betingelser er kun
gyldige, hvis de er skriftlige og vedlagt Betingelserne som bilag.
Firmaet er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel
ansvarsforsikring.

2 Aftalen
Tilbud afgivet af Firmaet er gældende i 8 dage fra afgivelsen,
hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel.
Tilbud afgives på basis af de på tilbudsdagen gældende
arbejdslønninger, takster, fragter, valutakurser mv.
Opbevaring omfatter, med mindre andet er aftalt, anbringelse af
løsøret i Magasin.
Farligt gods, våben, letfordærvelige genstande og særligt
værdifulde eller skrøbelige løsøre kan kun indgå i Opgaven efter
særlig skriftlig aftale mellem parterne. Kunden er forpligtiget til at
give Firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger om, hvori faren består
og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages før Firmaet
beslutter om de ønsker at lade det indgå i Opgaven, hvorfor Firmaet
er fri til at acceptere eller afvise godset, genstandene eller løsøret.
Oplyser Kunden ikke, at Opgaven omfatter ovennævnte genstande,
hæfter Kunden for al skade, der forårsages på materiel og personer,
og som kan henføres til disse genstande.
Bliver Firmaet klar over, at Opgaven omfatter ovennævnte
genstande er Firmaet berettiget til enten, at forlange disse
genstande fjernet straks, eller ophæve aftalen med Kunden i sin
helhed.
Aftalen mellem Firmaet og Kunden er endeligt indgået, når Kunden
modtager den endelige ordrebekræftelse fra Firmaet.
Firmaet er berettiget til at regulere aftalens samlede pris, såfremt
der på et tidspunkt efter aftalens indgåelse sker udefra kommende
ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser.
Kunden skal, på skrift, informeres om sådanne ændringer snarest
muligt.

2.1 Flytteopgaver
For Flytteopgaver starter og slutter prisberegningen på Firmaets
adresse.
En Flytteopgave omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og
opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter Kundens
anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun efter
skriftlig aftale herom.
Flytteopgaven omfatter ikke ind- og udpakning eller transport af
genstande, der vejer over 100 kg, med mindre der er indgået
skriftlig aftale herom.
Firmaet leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige
kasser.

3 Betaling

3.1 Flytteopgave
Firmaet opkræver betaling ved arbejdets afslutning, medmindre
andet er skriftligt aftalt.

3.2 Opbevaring
Firmaet opkræver løbende betaling så længe aftalen er i kraft.
Firmaet kan derudover betinge sig særlige betalinger for tjenester
der er ud over selve Opbevaring, fx besigtigelse, interne rokeringer
af det opbevarede på Kundens anmodning mv.
Faktura for den samlede aftalte opbevaringsperiode eller første
periode af denne fremsendes i umiddelbar forlængelse af at alle
løsøregenstande er anbragt i Magasinet.
Firmaet tager forbehold for eventuelle prisændringer i den periode
aftalen er i kraft. Sådanne ændringer varsles med et varsel på 30
dage, i overensstemmelse med opsigelsesreglerne i denne
Betingelse.
Firmaet har tilbageholdelsesret i endnu ikke udleveret genstande for
alle forfaldne beløb.
Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i
mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud.
Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift refunderes efter
udlevering, dog kun for halve måneder, eller andet aftalt. Når en del
af løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften
forholdsmæssigt.

4 Afbestilling
Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Firmaet og Kunden
fra indgåelsestidspunktet.
Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaver kan dette alene ske mod
betaling efter nedenstående tabel.
Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse
10 % af den totale aftalte pris.
Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers
påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.
Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers
påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

4.1 Flytteopgave
Såfremt Kunden ønsker at foretage større ændringer i indholdet af
aftalen om Flytteopgaven vil dette være at betragte som en
afbestilling, medmindre Firmaet skriftligt accepterer disse
ændringer.

5 Kundens ansvar
Kunden har pligt til skriftligt at gøre Firmaet opmærksom på, at der
er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i Opgaven
herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper,
antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld,
sølv, ædle stene.
Firmaet kan betinge sig, at der tegnes ekstra forsikringsdækning,
såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligt værdifulde, eller
skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævet betaling
for en sådan ekstra forsikringsdækning.
Ønsker Kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra Firmaet skal
dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til
Firmaet.
Sådanne reklamationer og krav om erstatning skal fremsendes
hurtigst muligt efter Kunden blev, eller burde have være blevet,
bekendt med bortkomst eller skader dog senest 14 dage efter
henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.
Firmaet er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er
omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en
eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.
Firmaet er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel
ansvarsforsikring med de begrænsninger der følger af Aftalen.
Firmaet har ikke tegnet særskilt forsikring for Opbevaringsopgaver.
Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækning end den
ovenstående anbefales det, at Kunden selv tegner en specifik
forsikring for dette.

6 Firmaets ansvar
Firmaet er kun ansvarlige for bortkomst og skade, som skyldes fejl
og forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.
Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller
genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de
påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en
Opgave.
Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes
behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning
foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne.
Firmaets erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser
umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden
særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt
med videre, erstattes ikke.
Firmaet er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage
sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet
eller ekstra forsikringsdækning.
Erstatningen kan ikke overstige det af Kunden dokumenterede tab
og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af
en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre
Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.
Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som
en enhed (f.eks. et service), er Firmaet kun ansvarlig for ét kolli.
Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har
Firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden,
medmindre Firmaet har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.
Når Firmaet har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og
genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til Firmaet for de
pågældende genstande.
I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan Firmaet, efter
aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de
bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en
håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på
Firmaets regning.

7 Internationale Flytteopgaver
For Flytteopgaver, hvor transporten foregår over en eller flere
landegrænser gælder følgende yderligere vilkår.
Kunden erklærer ved sin underskrift på tilbuddet om Flytteopgaven,
at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i det
transporterede herunder, men ikke begrænset til, tobak, spiritus,
pornografi, narkotika, våben.
Såfremt Kunden ønsker at få transporteret en eller flere af
ovennævnte typer løsøre, skal det kommunikeres til Firmaet, der
alene beslutter om det vil ske og til hvilken merpris.
Betalinger for sådanne Flytteopgaver er forfaldne og skal være
modtaget af Firmaet inden pålæsningen påbegyndes, medmindre
andet er særskilt aftalt.

8 Opbevaring – særlige bestemmelser

8.1 Rengøring og vedligeholdelse
Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger af rengøring eller
vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger
udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

8.2 Besigtigelse
Det står kunden frit for at besigtige Magasinet. Indvendinger mod
godsets opbevaringsmåde eller mod valg af plads på Magasinet må
gøres straks.
Besigtigelse af det opbevarede gods, ompakning, udtagning af
enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med
firmaet og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes
tarifmæssigt.

8.3 Opsigelse
Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel.
Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel.
Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække Firmaets
allerede forfaldne tilgodehavende hos Kunden, er Firmaet berettiget
til at opsige opbevaringskontrakten med øjeblikkeligt varsel.

8.4 Udlevering og Transport
Forinden udlevering af det opbevarede sker, skal alle forfaldne
beløb til Firmaet være betalt.
Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til
Betingelserne, når transporten udføres af Firmaet.
Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under
transport, som udføres af Kunden selv eller på dennes foranstaltning
af andre end Firmaet.

8.5 Legitimation
Ved godsets modtagelse til Opbevaring udsteder Firmaet i Kundens
navn et opbevarings bevis, der ikke må transporteres til tredjemand,
hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre Firmaet har givet det
påtegning herom.
Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på
opbevaringsbeviset.
Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra Kunden.
Afhenter af godset er forpligtiget til at legitimere sig, som enten den
der har indleveret godset, eller som den person, der har fået
overdraget en gyldig fuldmagt til dette.

8.6 Kundens Adresse
Henvendelse fra Firmaet til Kunden sker med frigørende virkning til
den, af Kunden, sidst opgivne e-mailadresse.
Det er alene Kundens ansvar, at oplyse Firmaet om en, til enhver tid,
gyldig e-mailadresse, samt holde sig opdateret på de af Firmaet
fremsendte e-mails. Gør Kunden ikke dette, er han ansvarlig for alle
følger heraf, jfr. bl.a. neden for under om tvangssalg og
bortskaffelse, og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for
Firmaet i forbindelse med efterlysning af Kunden.

8.7 Ejendomsret og panterettigheder
Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt.
hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

8.8 Tvangssalg og bortskaffelse
Udebliver forfalden opbevaringsbetaling ud over den aftalte tid, og
svarer kunden ikke inden rimelig tid, eller har firmaet søgt denne
lokaliseret i længere tid, efter at være fremsendt skriftligt påkrav, er
firmaet berettiget til, at bortsælge eller -bortskaffe det opbevarede.
Bortsalg sker ved offentlig vurdering eller auktion. Firmaet er
berettiget til at beholde en sum svarende til forfaldne beløb samt
rimelige omkostninger til deres foranstaltninger i forbindelse med
salget.
Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.
Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg
forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen,
er firmaet berettiget til at skaffe genstandene bort.

8.9 Skadedyr
Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr, af nogen art, som
ikke kan tilregnes Firmaets forhold.

9 Værneting og lovvalg
Alle uoverensstemmelser og konflikter der måtte udspringe af eller i
forbindelse med Opgaven/-rne skal indbringes for domstol i den
retskreds, hvor Firmaet er etableret og afgøres efter dansk national
ret.

"Almindelige betingelser vedrørende Erhvervsflytninger og -
Opbevaringsaftaler 2018" er udarbejdet af Dansk Møbeltransport
Forening
 
Skive Flytteforretning ApS | CVR: 33949073 | - Danmark | Tlf.: 97534250 | skiveflytteforretning@mail.dk